Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Consulting | Προγράμματα ΕΣΠΑ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜME | Η Δράση είναι μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, και στοχεύει στην η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, με σκοπό να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ | Η Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά μια σειρά προϋποθέσεων. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις εν λόγω προϋποθέσεις βρίσκονται διαθέσιμες στην Πρόσκληση του κάθε Προγράμματος.

Μάθε Περισσότερα!

Βασικοί Άξονες της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Πρόγραμμα I
«Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Παροχή επιταγών (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων.

Πρόγραμμα II
«Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων/Υπηρεσιών»

Ενίσχυση ιδιωτικών Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (new product development).

Πρόγραμμα III
«Ψηφιακές Συναλλαγές»

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια, με σκοπό την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων τα οποία θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Πως μπορώ να συμμετέχω στη Δράση;

Ποιοι είναι Δικαιούχοι της Δράσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: i. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, ii. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα, iii. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022, iv. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα κ.α.

Οι Δικαιούχοι λαμβάνουν vouchers με αξίας επιδότησης ανάλογη με την βαθμολογία που συγκεντρώνουν, με μέγιστο ποσοστό επιδότησης το 90% του κόστους υλοποίησης. Ο Δικαιούχος πληρώνει στον Πάροχο της λύσης την διαφορά και το αναλογούν ΦΠΑ, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται απευθείας από επιταγές (vouchers) του Προγράμματος.

Θέλω να Συμμετέχω!
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Ακολουθούμε μια επιτυχημένη μέθοδο για τη σωστή υποβολή του φακέλου σας!

Διερεύνηση Αναγκών

Μετά από το ραντεβού μας, συντάσσουμε ένα πλάνο αναγκών της επιχείρησής σας, ώστε να κρίνουμε σε ποιο πρόγραμμα μπορούμε να εντάξουμε την δραστηριότητά σας.

Συγκέντρωση Δικαιολογητικών

Συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά του προγράμματος ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε έναν αρχικό έλεγχο ως προς την δυνατότητα ένταξής σας σε επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Προέλεγχος Μοριοδότησης

Με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίσατε, ελέγχουμε τα μόρια που συγκεντρώνει η επιχείρησή σας, ώστε να κρίνουμε αν εντάσσεστε στους δικαιούχους του προγράμματος.

Κατάθεση Φακέλου

Εφόσον συγκεντρώνετε τα απαιτούμενα μόρια, συντάσσουμε και καταθέτουμε τον επενδυτικό φάκελο για την επιχείρησή σας μαζί με εξειδικευμένο business plan υλοποίησης των δράσεων.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ
Πόσα λεφτά μπορώ να λάβω στο μέγιστο;

Ύψος και ένταση ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης -σε όρους απασχόλησης- και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) και το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή. Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 6.3 της Πρόσκλησης. Ενδεικτικά παραδείγματα ελέγχου επιλεξιμότητας δαπανών και υπολογισμού ενίσχυσης παρέχονται στην ενότητα 6.4 της Πρόσκλησης.

Θέλω να Συμμετέχω!

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!